ردیف

فهرست خدمات

شناسنامه  خدمات

1

صدور تائیدیه بهره برداری از تجهیزات رادیویی در ایستگاه های ساحلی ( غیر وابسته )

صدور تائیدیه بهره برداری از تجهیزات رادیویی در ایستگاه های ساحلی ( غیر وابسته )

2

صدور پروانه فعالیت به مراکز آموزشی دریانوردی 

صدور پروانه فعالیت به مراکز آموزشی دریانوردی

3

آموزش، آزمون و صدور اسناد دریانوردی

برگزاری آزمونها و صدور اسناد دریانوردی

4

صدور پروانه فعالیت برگزاری دوره های آموزشی در حیطه استانداردهای آموزشی بندری

صدور پروانه فعالیت و برگزاری دوره های آموزشی در حیطه  استانداردهای آموزشی بندری

5

ارائه خدمات جستجو و نجات دریایی

جستجو و نجات دریایی

6

ثبت شناورها

ثبت شناورها

7

ثبت عملیات و صدور مجوزهای ورود / خروج شناورها

مدیریت عملیات ورود و خروج شناورها

8

هماهنگی ارگانهای دریایی کشور و پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی ارگانهای دریایی

هماهنگی ارگانهای دریایی کشور و پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات  جلسات شورای عالی ارگانهای دریایی و بندهای قطعنامه همایش ارگانهای دریایی

9

صدور مجوز جهت شرکت های کارگزاری ترابری دریایی

صدور مجوز جهت شرکت های کارگزاری ترابری دریایی

10

مدیریت تخلیه و بارگیری کالا و کانتینر

مدیریت تخلیه و بارگیری کالا و کانتینر

11

ارائه پارامترهای دینامیک دریا ، آنالیز و شبیه سازی (PMODynamics)

ارائه پارامترهای دینامیک دریا ، آنالیز و شبیه سازی  (PMODynamics)

12

اندازه گیری مشخصه های دریایی و ارائه به ارگان ها، دانشگاه­ها، مراکز تحقیقاتی و اشخاص حقیقی و حقوقی کشور

اندازه گیری مشخصه های دریایی و ارائه به ارگان ها، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و خاص حقیقی و حقوقی کشور

13

مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور در راستای توسعه پایدار سواحل

مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور در راستای توسعه پایدار سواحل

14

صدور مجوز و نظارت بر ساخت و بهره برداری از سازه های ساحلی - دریایی

صدور مجوز و نظارت بر ساخت و بهره برداری از سازه های ساحلی - دریایی

15

تهیه، تدوین و بروزرسانی آیین نامه ها و دستورالعمل در حوزه مهندسی سواحل و بنادر (ICOPMAS)

تهیه، تدوین و بروزرسانی آیین نامه ها و دستورالعمل در حوزه مهندسی سواحل و بنادر

16

صدور مجوز جهت سرمایه گذاری داخلی و خارجی

صدور مجوز جهت  سرمایه گذاری داخلی و خارجی