بهره برداری از ٣٠ پروژه دریایی و بندری هرمزگان با حضور وزیر راه و شهرسازی  4

بهره برداری از ٣٠ پروژه دریایی و بندری هرمزگان با حضور وزیر راه و شهرسازی  3

بهره برداری از 30 پروژه دریایی و بندری هرمزگان با حضور وزیر راه و شهرسازی  3

بهره برداری از 30 پروژه دریایی و بندری هرمزگان با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد

بهره برداری از 30 پروژه دریایی و بندری هرمزگان با حضور وزیر راه و شهرسازی  1

بهره برداری از 30 پروژه دریایی و بندری هرمزگان با حضور وزیر راه و شهرسازی  4

بهره برداری از ٣٠ پروژه دریایی و بندری هرمزگان با حضور وزیر راه و شهرسازی  2

بهره برداری از 30 پروژه دریایی و بندری هرمزگان با حضور وزیر راه و شهرسازی  7

بهره برداری از 30 پروژه دریایی و بندری هرمزگان با حضور وزیر راه و شهرسازی  6

بهره برداری از 30 پروژه دریایی و بندری هرمزگان با حضور وزیر راه و شهرسازی  5

بهره برداری از 30 پروژه دریایی و بندری هرمزگان با حضور وزیر راه و شهرسازی  2