دیدار دکتر لاریجانی در با مدیرعامل و معاونان سازمان بنادر و دریانوردی 3

دیدار دکتر لاریجانی در با مدیرعامل و معاونان سازمان بنادر و دریانوردی 2

دیدار دکتر لاریجانی در با مدیرعامل و معاونان سازمان بنادر و دریانوردی 1

دیدار دکتر لاریجانی در با مدیرعامل و معاونان سازمان بنادر و دریانوردی 6

دیدار دکتر لاریجانی در با مدیرعامل و معاونان سازمان بنادر و دریانوردی 8

دیدار دکتر لاریجانی در با مدیرعامل و معاونان سازمان بنادر و دریانوردی 7

دیدار دکتر لاریجانی در با مدیرعامل و معاونان سازمان بنادر و دریانوردی 5