دیدار دکتر لاریجانی در با مدیرعامل و معاونان سازمان بنادر و دریانوردی 3
دیدار دکتر لاریجانی در با مدیرعامل و معاونان سازمان بنادر و دریانوردی 2
دیدار دکتر لاریجانی در با مدیرعامل و معاونان سازمان بنادر و دریانوردی 1
دیدار دکتر لاریجانی در با مدیرعامل و معاونان سازمان بنادر و دریانوردی 6
دیدار دکتر لاریجانی در با مدیرعامل و معاونان سازمان بنادر و دریانوردی 8
دیدار دکتر لاریجانی در با مدیرعامل و معاونان سازمان بنادر و دریانوردی 7
دیدار دکتر لاریجانی در با مدیرعامل و معاونان سازمان بنادر و دریانوردی 5