36هزار میلیارد ریال قرارداد سرمایه گذاری در توسعه بنادر امضا شد 9

36هزار میلیارد ریال قرارداد سرمایه گذاری در توسعه بنادر امضا شد 8

۳۶هزار میلیارد ریال قرارداد سرمایه گذاری در توسعه بنادر امضا شد 2 3

36هزار میلیارد ریال قرارداد سرمایه گذاری در توسعه بنادر امضا شد 6

۳۶هزار میلیارد ریال قرارداد سرمایه گذاری در توسعه بنادر امضا شد 2 2

36هزار میلیارد ریال قرارداد سرمایه گذاری در توسعه بنادر امضا شد 5

۳۶هزار میلیارد ریال قرارداد سرمایه گذاری در توسعه بنادر امضا شد 2 5

36هزار میلیارد ریال قرارداد سرمایه گذاری در توسعه بنادر امضا شد 4

36هزار میلیارد ریال قرارداد سرمایه گذاری در توسعه بنادر امضا شد 3

36هزار میلیارد ریال قرارداد سرمایه گذاری در توسعه بنادر امضا شد 2

36هزار میلیارد ریال قرارداد سرمایه گذاری در توسعه بنادر امضا شد 7

01

۳۶هزار میلیارد ریال قرارداد سرمایه گذاری در توسعه بنادر امضا شد 2 6

۳۶هزار میلیارد ریال قرارداد سرمایه گذاری در توسعه بنادر امضا شد 2 4

۳۶هزار میلیارد ریال قرارداد سرمایه گذاری در توسعه بنادر امضا شد 2 1