بازدید از طرح توسعه بندر بوشهر در مجتمع بندری نگین

بازدید از طرح توسعه بندر بوشهر در مجتمع بندری نگین

افتتاح نگین 6

افتتاح نگین 5

افتتاح نگین 3

افتتاح نگین 2

افتتاح نگین 4

افتتاح نگین 1

بازدید از طرح توسعه بندر بوشهر در مجتمع بندری نگین