افتتاح فاز ۲ بندرامیرآباد توسط رئیس جمهور 1

افتتاح فاز ۲ بندرامیرآباد توسط رئیس جمهور 9

افتتاح فاز ۲ بندرامیرآباد توسط رئیس جمهور 8

افتتاح فاز ۲ بندرامیرآباد توسط رئیس جمهور 7

افتتاح فاز ۲ بندرامیرآباد توسط رئیس جمهور 6

افتتاح فاز ۲ بندرامیرآباد توسط رئیس جمهور 4

افتتاح فاز ۲ بندرامیرآباد توسط رئیس جمهور 3