افتتاح فاز ۲ بندرامیرآباد توسط رئیس جمهور 1
افتتاح فاز ۲ بندرامیرآباد توسط رئیس جمهور 9
افتتاح فاز ۲ بندرامیرآباد توسط رئیس جمهور 8
افتتاح فاز ۲ بندرامیرآباد توسط رئیس جمهور 7
افتتاح فاز ۲ بندرامیرآباد توسط رئیس جمهور 6
افتتاح فاز ۲ بندرامیرآباد توسط رئیس جمهور 4
افتتاح فاز ۲ بندرامیرآباد توسط رئیس جمهور 3