مقررات و بخشنامه ها - نمایش گروهی

دستورالعمل اجرایی صدور گواهینامه حداقل پرسنل ایمن شناور
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ مهر ۱۳۹۶ ]
آیین نامه اجرایی حدود اختیارات٬ شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۸ مهر ۱۳۹۶ ]
دستورالعمل ثبت کشتیها به صورت اجاره کامل BAREBOAT CHARTER REGISTRY IN OUT
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۴ بهمن ۱۳۹۴ ]
دستورالعمل کنترل و بازرسی در اجرای مقاوله‌نامه کار دریایی 2006
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۷ دی ۱۳۹۴ ]
راهنمای کنترل و بازرسی از شناورهای مسافری
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ]
دستورالعمل بازبینی شده کنترل و بازرسی فنی و ایمنی کشتی های کنوانسیونی
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ]
راهنمای کنترل و بازرسی ضمیمه دوم کنوانسیون مارپل- ویرایش 2010
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ]
راهنمای کنترل و بازرسی سیستم های مضر ضد خزه بر روی کشتی
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ]
راهنمای کنترل و بازرسی فنی و ایمنی واحدهای ذخیره ساز شناور
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ]
دستورالعمل کنترل و بازرسی فنی و ایمنی واحدهای متحرک فراساحلی
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ]
 
دستورالعمل ارتقای شغل افسرانی کنترل و بازرسی کشتیها و شناورها
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ]
دستورالعمل کنترل و بازرسی فنی- ایمنی عملیات سوخت رسانی به شناورها
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ]
دستورالعمل ارائه خدمات تعمیر و نگهداری تجهیزات رادیویی و کمک ناوبری شناورها (SBM) - بازنگری سال 90
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۴ بهمن ۱۳۹۳ ]
دفتر ثبت وقایع (LOG BOOK)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۴ بهمن ۱۳۹۳ ]
دستورالعمل نحوه تخصیص کدهای شناسایی در سرویس متحرک دریایی (MMSI No)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۴ بهمن ۱۳۹۳ ]
دستور العمل نحوه تخصیص شناسه ارتباط به ایستگاه رادیویی (Call Sign)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۴ بهمن ۱۳۹۳ ]
طرح ملی جستجو و نجات دریایی
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۹ دی ۱۳۹۳ ]