اخبار

انتصاب مدیر کل امور دریانوردان وسازمانهای تخصصی بین المللی سازمان بنادر

انتصاب مدیر کل امور دریانوردان وسازمانهای تخصصی بین المللی سازمان بنادر
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و به پیشنهاد معاون امور دریایی سازمان بنادر ، علی اکبر مرزبان به سمت مدیر کل امور دریانوردان وسازمانهای تخصصی بین المللی سازمان بنادر منصوب شد.

حکم آقای مرزبان

۲۴ فروردین ۱۳۹۵ ۱۲:۵۹
مرکز روابط عمومی |