جداول تعرفه ای

THC کانتینر-کلیه بنادر

نرخ تخلیه و بارگیری کانتینر (THC) در بنادر جنوبی کشور

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱۵ خرداد ۱۳۹۶
عنوانواردات، مرجوعی از واردات و ترانزیت داخلیکانتینرخالی ورودی-خروجیواحد
سایز کانتینر - 20 فوت17797دلار
سایز کانتینر - 40 فوت266133دلار
اطلاعات بیشتر :

توافقنامه ها و توسعه بازار

1-  تعرفهTHC  کانتینرهای خارج از اندازه (Out of Gage) معادل 150 درصد تعرفهTHC  کانتینر های معمولی 
می
باشد.

2-  تعرفه THC  کانتینرهایی که در ترمینال های غیر کانتینری بنادر شهیدرجایی و امام خمینی (ره) با استفاده از تجهیزات بندر تخلیه و بارگیری شوند به میزان 120 %  جدول فوق می باشد.

3-  تعرفه THC کانتینرهایی که در ترمینال های غیر کانتینری بنادر شهیدرجایی و امام خمینی (ره) با استفاده از تجهیزات کشتی تخلیه و بارگیری شوند به میزان 70 %  جدول فوق می باشد

4- در تعرفه THC کانتنیرهای وارداتی، مرجوعی از واردات و ترانزیت داخلی بنادر شمالی کشور 30% تخفیف اعمال می گردد

5- در تعرفه THC کانتینرهای صادراتی، صادرات مجدد و مرجوعی از صادرات در کلیه بنادر جنوبی کشور 25% تخفیف اعمال می گردد.

6-در تعرفه THC کانتینرهای صادراتی، صادرات مجدد و مرجوعی از صادرات در بنادر شمالی کشور 48% تخفیف اعمال می گردد.

7- در تعرفه THC کانتینر های 20 فوت ترانزیت خارجی در بنادر جنوبی کشور به میزان 27% تخفیف اعطاء می گردد. این تخفیف در خصوص کانتینرهای 40 فوت 39% می باشد.

8-  در تعرفه THC کانتینر های ترانزیت خارجی در بنادر شمالی کشور به میزان 49% تخفیف اعطاء می گردد.

9- در THC کانتینرهای ترانشیپی 20 فوت  پر در بنادر جنوبی کشور به میزان 85% برای هر Move تخفیف اعطاء می گردد. این تخفیف در خصوص کانتینرهای 40 فوت پر به میزان 90% می باشد. همچنین این تخفیف در خصوص کانتینرهای ترانشیپی20 فوت خالی در بنادر جنوبی کشور به میزان 74% برای هر Move تخفیف اعطاء می گردد. این تخفیف در خصوص کانتینرهای 40 فوت خالی به میزان 80% اعمال می گردد.

10- هریک از خطوط کشتیرانی کانتینری که به انجام ترانشیپ کانتینر به یکی از بنادر جنوبی ذیل مبادرت نمایند، در پایان دوره عملکردی یکساله در یک بندر، مطابق با  درصدهای مندرج در جداول زیر به تعرفهTHC  رویه های گمرکی صادرات و ترانزیت خارجی تخفیف اعطا می گردد.

    ترانشیپ داخلی:

تعداد move کانتینرهای ترانشیپی در سال عملکردی

نام بندر

5.000 تا 19.999

20.000 تا 59.999

60.000 تا 129.999

130.000 تا 189.999

190.000
به بالا

شهید رجایی

3%

4%

5%

6%

7%

بوشهر

5%

8%

9%

10%

11%

امام خمینی (ره)

8%

9%

10%

11%

12%

 

ترانشیپ خارجی:

تعدادmove کانتینرهای ترانشیپی در سال عملکردی

نام بندر

2.000 تا

4.999

5.000 تا 9.999

10.000 تا 19.999

20.000 تا 39.999

40.000 تا 59.999

60.000
به بالا

شهید رجایی

2%

5%

6%

7%

8%

9%

بوشهر

3%

7%

8%

9%

10%

11%

امام خمینی (ره)

5%

8%

9%

10%

11%

12%

 

    توضیح : تخفیفات ترانشیپ داخلی و خارجی شامل کانتینرهای خالی نمی گردد.

    تخفیفات حجمی مربوط به کشتی های لاینر:

هر یک از خطوط کشتیرانی کانتینری که با کشتی لاینر به حمل کانتینر به یکی از بنادر ذیل اقدام نمایند، در صورتیکه در قالب قرارداد منعقده با بندر یا ترمینال اپراتور مطابق جدول زیر در سال متعهد به حجم عملیات شود، از تخفیفات THC در رویه صادرات و ترانزیت هر یک از ستون های مربوطه برخوردار می شوند. در این صورت مبنای محاسبه THC از ورود اولین کانتینر در ابتدای سال قراردادی تا آخرین کانتینر در همان دوره زمانی یک ساله و براساس عملکرد تعهد داده شده محاسبه و وصول می شود.


حجم عملیات دریک سال move) )

نام بندر

5000

تا 9999

10000 تا 14999

15000 تا 19999

20000 تا 24999

25000

تا

29999

30000

تا

34999

35000

به بالا

شهید رجایی

-

1%

2%

3%

4%

5%

7%

بوشهر

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

امام خمینی(ره)

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

 

 

تبصره 1 : درصورتیکه عملکرد خط کشتیرانی در پایان دوره قراردادی، کمتر از میزان تعهد شده باشد، علاوه بر محاسبه مطابق با تعرفه مندرج در جدول  THC، مابه‌التفاوت به عنوان جریمه، از رابطه ذیل محاسبه و از خط کشتیرانی دریافت می شود:

جریمه = (نرخ هزینه THC تعهدی) * (میزان عملکرد سالیانه واقعی شرکت میزان تعهد داده شده)

تبصره 2 درصورتی که عملکرد خط کشتیرانی در سال قراردادی از تعهد داده شده بیشتر باشد، مبنای محاسبه بر اساس ستون عملکردی بند مربوطه محاسبه می گردد.

تبصره3- برای تضمین اجرای قرارداد درصورتی که قرارداد با اداره بندر منعقد شده باشد، ارائه تعهد نامه کتبی و چک معتبر شرکت طرف قرارداد به جای ضمانتنامه بانکی مورد قبول خواهد بود. در خصوص قراردادهای منعقده با ترمینال اپراتور، براساس مقتضیات وی عمل می شود.

2-    سایر تخفیفات و معافیت های کانتینری: 

 

شرح

میزان تخفیف یا معافیت

 

THCکانتینرهای حمل شده با کشتی های لاینر با رعایت شرایط اختصاص برنامه زمانی پهلوگیری ( Window) در کلیه رویه های گمرکی (به استثنای ترانشیپ)

2%