جداول تعرفه ای

کالا- انبارداری کالاهای کارتنی

تعرفه انبارداری کالاهای کارتنی در بنادر آبادان، خرمشهر، بوشهر، شهید باهنر، لنگه، سجافی، شادگان، چوئبده و اروند کنار
(وارداتی ،مرجوعی از واردات ،کابوتاژی و ترانزیت داخلی)

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱۵ خرداد ۱۳۹۶
عنوانمدت انبار داری از روز اول تا روز پنجممدت انبار داری از روز اول تا روز دهممدت انبار داری از روز اول تا روز بیستممدت انبار داری از روز اول تا روز سیممدت انبار داری از روز اول تا روز چهلممدت انبار داری از روز اول تا روز پنجاهممدت انبار داری از روز اول تا بعد از پنجاه روزواحد
هر نوع بسته بندی کارتنی و صندوق هر بسته در روز (وزن هر بسته تا 30 کیلو گرم)0220250310390470630ریال
هر نوع بسته بندی کارتنی و صندوق هر بسته در روز (وزن هر بسته تا 50 کیلو گرم)0580630960126021902470ریال
هر نوع بسته بندی کارتنی و صندوق هر بسته در روز (وزن هر بسته بیشتر از 50 کیلو گرم)0170018602790374056007480ریال
اطلاعات بیشتر :

توافقنامه ها و توسعه بازار

1- به تعرفه انبارداری کالاهای صادراتی و مرجوعی از صادرات به میزان 25% تخفیف داده می شود.
2- مدت معافیت انبارداری کالاهای صادراتی10 روز تعیین و پس از گذشت مدت معافیت هزینه انبارداری از روز اول تخلیه و براساس آخرین روز توقف کالا محاسبه و دریافت می شود.

3- به تعرفه انبارداری کالاهای ترانزیت خارجی به میزان 50% تخفیف داده می شود.

4-به تعرفه انبارداری کالاهای ترانشیپی به میزان 50% تخفیف داده می شود. 

5- تعرفه کارتن و صندوق های حاوی کالای خطرناک و آتش زا به میزان 3 برابر تعرفه ردیف مربوطه در جداول انبارداری و توضیحات آن محاسبه و دریافت می شود.