جداول تعرفه ای

انبارداری کانتینر- کلیه بنادر

تعرفه انبارداری کانتینر وارداتی، ترانزیت داخلی و مرجوعی از واردات

در مناطق عادی ، آزاد و ویژه اقتصادی بنادر جنوبی کشور

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱۵ خرداد ۱۳۹۶
عنوانکانتینر 20 فوت پرکانتینر 20 فوت خالیکانتینر 40 فوت پرکانتینر 40 فوت خالیواحد
مدت انبارداری از 1 تا 5 روز0000ریال
مدت انبارداری از1 تا 10 روز627003070012540062700ریال
مدت انبارداری از 1تا 20 روز782003930015650078200ریال
مدت انبارداری از 1 تا 30 روز934004740017140085800ریال
مدت انبارداری از 1 تا 60روز1076006840018580097800ریال
مدت انبارداری از 1 تا 90 روز13690078100215200117400ریال
مدت انبارداری از 91 روز به بعد19560097800273800137000ریال
اطلاعات بیشتر :

توافقنامه ها و توسعه بازار

1- در تعرفه انبارداری کانتینرهای بنادر جنوبی حاوی محمولات صادراتی و مرجوعی از صادرات 25%، ترانزیت خارجی (به کشور ثالث) و ترانشیپی به میزان 50 % جدول فوق تخفیف داده می شود.
2- تخفیفات تعرفه انبارداری کانتینر در بنادر شمالی نسبت به جدول فوق:
  • واردات، ترانزیت داخلی ، مرجوعی از واردات  و ترانشیپ داخلی به  میزان 75 % 
  • صادرات و مرجوعی از صادرات  به میزان 80 %
  • ترانزیت خارجی (به کشور ثالث)  و ترانشیپی خارجی به میزان 85%
3- تخفیفات تعرفه انبارداری کانتینر در بندر چابهار نسبت به جدول فوق:
  • واردات، ترانزیت داخلی و مرجوعی از واردات به  میزان 75%
  • صادرات و مرجوعی از صادرات  به میزان 80% ت
  • ترانزیت خارجی (به کشور ثالث)  و ترانشیپی به میزان 87 % 
4- تعرفه انبارداری کانتینر Out Of Gage  در کلیه بنادر کشور:
  • واردات، ترانزیت داخلی و مرجوعی از واردات به میزان 2 برابر جدول فوق.
  • صادرات و مرجوعی از صادرات  به میزان 1.5 برابر جدول فوق.
  • ترانزیت خارجی (به کشور ثالث) و ترانشیپی به میزان 1 برابر جدول فوق.
5- معافیت تعرفه انبارداری کانتینرهای ترانشیپی در بنادر امام خمینی(ره) و شهیدرجایی 20 روز می‌باشد.
6- معافیت انبارداری کانتینرهای خالی در بنادر استان خوزستان 30 روز می باشد. معافیت مذکور تنها شامل کانتینرهای پر وارداتی می باشد که از مبادی استان خوزستان وارد کشور می شوند. 
7- مدت معافیت انبارداری کانتینرهای صادراتی 10 روز تعیین و پس از گذشت مدت معافیت هزینه انبارداری از روز اول تخلیه و براساس آخرین روز توقف کالا محاسبه و دریافت می شود.
8- با گذشت مدت معافیت ، مبلغ انبارداری براساس کل مدت زمان توقف ( از روز تخلیه تا آخرین روز توقف) در ترمینال بر اساس نرخ ردیف مر بوطه محاسبه و وصول می شود .
9- صاحبان کالاهایی که کانتینرهای آنها در پایانه های اصلی کانتینری بندر شهیدرجایی با زمان ماندگاری بیش از 30 روز رسوب می گردد، ملزم می باشند بابت تأخیر در ترخیص کالا و ضرورت جابجایی های مجدد کانتینرها در  
پایانه های اصلی، 421000ریال برای هر کانتینر20 فوت و 536000 ریال برای هر کانتینر 40 فوت هزینه اضافه جابجایی پرداخت نمایند.
تبصره: دریافت این هزینه صرفاً از طرف پایانه های اصلی امکان پذیر است و محوطه های اختصاصی مجاز به دریافت این هزینه نمی باشند.
10- پرداخت هزینه انبارداری برای کانتینرهای ترانشیپی پر و خالی به عهده خط کشتیرانی یا نماینده آن است. 
11- تعرفه انبارداری کانتینرهای حاوی کالاهای خطرناک موضوع دستورالعمل (IMDG Code) در بنادر کشور به میزان 3  برابر ارقام جدول فوق و براساس بندر مربوطه و رویه گمرکی محاسبه و وصول می شود.
12- کانتینرهای خالی، صادراتی محسوب نمی گردند.
تبصره : چنانچه کالایی قبل از بارگیری به داخل کانتینر از معافیت انبارداری فوق استفاده نماید پس از بارگیری به داخل کانتینر، مدت مذکور از سقف 10 روزه معافیت کسر می شود.