عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
1 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۳ خرداد ۱۳۹۶ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ استعلام ارزیابی کیفی