عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
۱,۵۰۳,۲۳۲ در پایگاه ملی مناقصات ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ۱۰ آبان ۱۳۹۶ ۱۹ مهر ۱۳۹۶ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ استعلام ارزیابی کیفی