راهنمای کنترل و بازرسی کشتیها در بنادر ایران

-کنتــرل و بازرســی کــشتیها یکــی از روشــهای شــناخته شــده جهــت نظــارت بــر وضــعیت فنــی و ایمنــی کــشتیها و شناســایی شناورهای غیراستاندارد و جلوگیری از تردد آنها می باشد. فرآیندی که طبق آن یک کشور می تواند نسبت بـه اجرایـی نمـودن کنوانسیونها قـوانین و دسـتورالعمل های بـین المللـی مـرتبط بـا ایمنـی دریـانوردی و حفاظـت از محـیط زیـست دریـایی بـر روی کشتیهای تحت پرچم و خارجی در آبهای تحت حاکمیـت اقـدام نمایـد. کـشورها مجـاز هـستند رعایـت الزامـات کنوانـسیونهای دریایی همچون سولاس، مارپل، خط شاهین و ... را بر روی کشتیها بررسی نمایند و درخـصوص کـشتیهایی کـه عـدم رعایـت آنها محرز گشته است اقدامات بازدارنده و اصلاحی را به اجرا درآورند.

در همین راستا و جهت ایجاد یک سیستم یکنواخت بازرسی، کشورها در مناطق جغرافیایی مختلف تفاهمنامـه هـایی را امـضا نموده اند تا ضمن نظارت دقیق و هماهنگ بر تردد کشتیها، با بهره گیری از نرم افزارهای اطلاع رسانی در اسرع وقـت از وضـعیت فنی و ایمنی کشتیهای وارده به بنادر کشورهای منطقه آگاهی یابند و از این طریق تردد کشتیهای غیراستاندارد را در بنـادر و  آبهای تحت حاکمیـت کـاهش دهنـد. تفـاهمنامـه اقیـانوس هنـد (IOMOU) یکـی از ایـن یادداشـتهـای تفـاهم اسـت کـه بـین کشورهای استرالیا، هند، آفریقای جنوبی، کنیا، تانزانیا، سریلانکا، سودان، موریس، عمان، یمـن، بـنگلادش، مالـدیو بـه امـضاء رسیده است و جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضاء اصلی و فعال آن به شمار میرود. 
 سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع دریایی کشور با استفاده از افسران مجرب و کارآزموده در بنادر شمالی و جنـوبی کشور انجام این وظیفه خطیر را در بخش کنترل و بازرسی کشتیهای خـارجی (PSC) و کـشتیهای ایرانـی (FSC) و شـناورهای غیرکنوانسیونی و سنتی (500> GT)  بر عهده دارد. 

  

تجزیه و تحلیل آمارهای موجود حاکی از آن است که نواقص موجود بر روی کشتیها به ترتیب به سه بخـش اصـلی ذیـل مربـوط میشوند:

• ایمنی (تجهیزات بقا در دریا و اطفاء حریق)
• آلودگی محیط زیست دریایی
• ماشین آلات
 
در همین راستا سازمان بنادر و دریانوردی تصمیم گرفته اسـت مراحـل کنتـرل و بازرسـی کـشتیها و لیـست موضـوعی مـوارد نظارت بر کشتیها را جهت اطلاع کلیه مالکـان و شـرکتهای کـشتیرانی در اجتنـاب از بـروز توقیفهـای احتمـالی و عـدم تـاخیر در حرکت شناورها در اختیار ایشان قرار دهد. لازم به ذکر است که موارد مطرح شده ذیل خلاصه ای از بازرسیهایی اسـت کـه بر روی کشتی انجام می پذیرد و بازرسیهای فنی و ایمنی در دو بخش PSC و FSC تنها به این موارد محدود نمی گردد. 

 

 
 psc inspection-1 psc inspection-2  psc inspection-3

 کنترل و بازرسی فنی-ایمنی شناورها

 

مراحل کنترل و بازرسی کشتیها

 بازدید از شرایط کشتی می تواند با در نظر گرفتن موارد ذیل آغاز گردد:

• مشاهده وضعیت کلی کشتی، تجهیزات و نحوه کار و فعالیت پرسنل
• بازدید مدارک و گواهینامه های کشتی
• بازدید از محلهایی که بیشترین موارد نقص در آنها مشاهده شده است

 

به خاطر داشته باشید که مشاهده مواردی همچون موارد ذیل در هنگام ورود به کشتی می تواند بر دیدگاه افسر کنترل و بازرسی در خصوص وضعیت کلی کشتی تاثیرگذار باشد:
• پله های ورودی کثیف و روغنی
• عدم نظارت بر ورود و خروجها
• نگهبان خواب آلود و بی توجه
• عرشه ای به هم ریخته و بی نظم
• عدم آشنایی پرسنل با وظایف محوله

 

 برای دریافت فایل کامل راهنمای کنترل و بازرسی کشتیها بر روی فایل زیر کلیک نمائید.

psc guidelinepsc guideline

 

مراکز کنترل و بازرسی کشتیها

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۸ آبان ۱۳۹۵
نام بندرنام استانتلفن(1)تلفن(2)نمابر (1)
تهرانتهران021849321730218493214702184932675
امام خمینیخوزستان061522824820615228248306152282465
خرمشهرخوزستان061535076870615350768806153507687
آبادانخوزستان063122289160631222891706312230458
چوئبدهخوزستان061532427691
اروندکنارخوزستان06153392673
بندرعباسهرمزگان076335140250763212264007633514025
لنگههرمزگان0764424518307644245183
چارکهرمزگان07644280494
لاوانهرمزگان07644289231
بوشهربوشهر077316665100773166651107731666500
خارکبوشهر077338251210773382512507733322469
عسلویهبوشهر077373220690773732439507731376796
گناوهبوشهر0773312738007733127382
چابهارسیستان و بلوچستان0543532121202142695393
انزلیگیلان0134442470101344424503
نوشهرمازندران0115211220401152112240
امیرآبادمازندران4-0152546200101525462006
نکاءمازندران0152524409501525522281
فریدونکنارمازندران0113566450701135664490
اطلاعات بیشتر : اداره کل امور دریایی
 انجام بازرسی متمرکز (CIC) در کشتیهای خارجی
  
 بازرسی متمرکز از الزامات کنوانسیون STCW - شهریورماه  1393
  با  توجه به توافق بعمل امده با تفاهم نامه منطقه ای اقیانوس هند (IOMOU) بر اساس الزامات کنوانسیون  استانداردهای آموزش،صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (STCW) یک دوره کنترل وبازرسی متمرکز از دهم شهریورماه لغایت 9 آذرماه 1393  در بنادر کشور برگزار گردید. در این بازرسی،  تعداد 231 فروند کشتی خارجی و تحت پرچم در بنادر جنوب و شمال تحت این بازرسی متمرکز قرار گرفتند. برای اطلاعات بیشتر بر روی فایل زیر کلیک نمائید
 
 
بازرسی متمرکز از الزامات مدیریت آب توازن کشتیها- اردیبهشت ماه 1393
 با  توجه به توافق بعمل امده در مرکز کمکهای متقابل اضطرار دریایی (MEMAC)  و سند MEPC59/INF.3  مورخ دوم فوریه 2009 و همچنین در راستای انجام آزمایشی کنترل و بازرسی بر اساس الزامات کنوانسیون مدیریت آب توازن یک دوره کنترل وبازرسی متمرکز از اول اردیبهشت ماه 1393 لغایت 31 مردادماه 1393  در بنادر کشور برگزار گردید. 
​​​​
 
بازرسی متمرکز از الزامات سیستم رانش و ماشین آلات فرعی- سال 1392

​​​​​​​​​​در سالهای اخیر، علاوه بر بازرسی های معمول که توسط مراکز کنترل و بازرسی کشتیها (FSC & PSC) از کشتیهای ورودی انجام می گیرد بازرسی های متمرکزی از بخشهایی از کنوانسیونهای بین المللی یا قسمتهای مختلف کشتی برگزار می گردد.

در سالهای قبل این بازرسی ها به صورت منطقه ای و یا محلی برگزار می شد اما با فعال شدن تفاهم نامه های بین المللی در زمینه کنترل و بازرسی این بازرسی ها به صورت بین المللی توسط تفاهم نامه ها برنامه ریزی و برای کشورهای عضو ارسال می گردد که از سال 1389 این بازرسی ها به صورت هماهنگ بین تفاهم نامه های «توکیو – پاریس – هند» برگزار می گردد.
به دلیل اینکه نواقص مربوط به الزامات سیستم رانش و ماشین آلات فرعی در طی 3 سال اخیر در تفاهم نامه های توکیو و پاریس در حدود 7% از کل نواقص می باشد و بازرسی متمرکز از الزامات سیستم رانش و ماشین آلات فرعی  (طبق کنوانسیون SOLAS ch-II-1) تاکنون در هیچ تفاهم نامه ای انجام نگردیده بود.
در همین راستا در طی شانزدهمین نشست کمیته سالانه تفاهم نامه اقیانوس هند تصمیم بر آن شد که همزمان با تفاهم نامه های توکیو ، پاریس این بازرسی متمرکز اجرا شود . بازرسی متمرکز از الزامات سیستم رانش و ماشین آلات فرعی به مدت سه ماه (10 شهریورماه 1392 لغایت 9 آذرماه 1392) برای کشتیهای خارجی  و به مدت 4 ماه ( 10 خردادماه 1392 لغایت 9 آذرماه 1392 ) برای کشتیهای تحت پرچم بنادر شمالی و جنوبی به اجرا درآمد و در مجموع تعداد 267 فروند کشتی ایرانی و خارجی مورد بازرسی  قرار گرفت .
 
اهداف این بازرسی متمرکز:
هدف از برگزاری این بازرسی متمرکز هماهنگ کردن و انطباق کشتیها با قوانین مرتبط با کنوانسیون SOLAS-Ch II-1 و همچنین اطمینان کشورها از انطباق کشتیهای تحت پرچم خود با الزامات این کنوانسیون  می باشد. منظور از برگزاری این بازرسی متمرکز اطمینان یافتن از صحت موارد زیر می باشد:

 

تطابق تجهیزات با الزامات کنوانسیون SOLAS-Ch II-1
تطابق سیستم رانش ماشین آلات اصلی و فرعی، تعمیر و نگهداری موتور اصلی و ماشین آلات فرعی و همچنین کارکرد صحیح آلارم های مربوط به موتور اصلی و ماشین آلات فرعی با الزامات قانونی ذکر شده در کنوانسیون SOLAS
آشنایی تمامی افسران و ملوانان مشغول به کار در ارتباط با موتور اصلی و ماشین آلات فرعی با عملکرد و طرز کار موتور اصلی و ماشین آلات فرعی و آشنایی و آمادگی برای روبرو شدن با موارد اضطراری در محیط موتورخانه کشتیها
 بررسی و چک کردن گواهینامه ها و مدارک مرتبط که شامل موارد زیر می باشد:
 • گواهینامه ایمنی سازه کشتیهای باری
 • گواهینامه ایمنی تجهیزات کشتیهای باری
 • گواهینامه حداقل خدمه
 • گواهینامه مدیریت ایمنی
 • گواهینامه موسسه رده بندی برای کشتیهای دارای سیستم UMS
 • نقشه تعمیرات برای سیستم رانش و ماشین آلات فرعی
 • ثبت تست سیستمهای ایمنی، جهت سیستم رانش و ماشین آلات فرعی
  
 
 inspection-1  inspection-2  
بازرسی از تجهیزات شناور
  
 
مهمترین قسمتهایی که در این بازرسی متمرکز مورد بازرسی جزء به جزء قرار گرفت عبارتنداز:
 • اسناد، دستورالعملها و راهنماهای مربوط به موتورهای ماشین آلات
 • عملکرد و کارایی سیستم کنترل بدون شخص (UMS)
 • عملکرد و کارایی سیستم های حفاظتی از موتور اصلی از جمله آلارم تشخیص مه بخار روغن
 • کارکرد موتور اصلی و ماشین آلات فرعی
 • تعمیر و نگهداری موتور اصلی و ماشین آلات فرعی، نشتی حاصل از تجهیزات، تمیز بودن موتورخانه و ...
 • کارکرد سیستم های بویلر و متعلقات مربوط به آنها
 • عملکرد و کارآیی سیستم برق اضطراری
 • تجهیزات مربوط به عملیات خن و پمپ خن ها
 • تمرینات مربوط به موتورخانه، سیستم  سکان و ...
 
نتایج بازرسی از الزامات سیستم رانش و ماشین آلات فرعی کشتیهای خارجی (PSC)
در مدت یاد شده تعداد 182 فروند کشتی خارجی مورد بازرسی متمرکز قرار گرفت که تعداد 8 فروند کشتی به علت نواقص مربوط به این بازرسی متمرکز توقیف فنی و ایمنی گردیدند.
 مهمترین نواقص فنی در این بخش عبارتنداز:
 • تشخیص دهنده مه بخار روغن و سایر تجهیزات خودکار قطع کننده موتور اصلی
 • عدم نظافت موتورخانه و خن ها
 • وضعیت سیستم پمپ  خن ها
 • وضعیت عملیاتی سیستم رانش و ماشین آلات فرعی
 • سیستمهای برق اضطراری و چراغ های اضطراری
 • اجرای تمرینات مربوط به عملیات اضطراری موتورهای اصلی
 
 نتایج بازرسی از الزامات سیستم رانش و ماشین آلات فرعی کشتیهای تحت پرچم (FSC)
در مدت زمان یاد شده از تعداد 85 فروند کشتی تحت پرچم بازرسی متمرکز انجام شده که از خروج تعداد 19 فروند کشتی به علت نواقص مربوطه به این بازرسی متمرکز جلوگیری به عمل آمد.
مهمترین نواقص فنی در این بخش عبارتنداز:
 • اجرای تمرینات مربوط به عملیات اضطراری مربوط به موتور اصلی
 • دستورالعمل ها و راهنماهای لازم  جهت عملیات ایمن موتورها که قابل فهم و به زبان پرسنل کشتی ها باشد.
 • تمرین سیستم سکان اضطراری
 • عدم نظافت موتورخانه و خن ها
 • وضعیت سیستم پمپ خن ها
 • وضعیت عملیاتی سیستم رانش و ماشین آلات فرعی
 • وضعیت برق اضطراری
 با توجه به انجام این بازرسی متمرکز رفع چنین نواقصی، اهمیت بسزایی در بهبود شرایط ناوگان تحت پرچم خواهد داشت. از طرفی با ممانعت از خروج 19 فروند کشتی تحت پرچم این امر موجب جلوگیری از توقیف کشتیها در بنادر سایر تفاهم نامه ها می گردد و موجبات بهبود جایگاه ناوگان تحت پرچم در سایر تفاهم نامه ها خواهد بود.
با توجه به یافته های بازرسی متمرکز در مورد ردیف شماره یک که به موجود بودن دستورالعملها و راهنماهای لازم جهت عملیات ایمن موتورها دلالت دارد ، برخی از کشتیهای تحت بازرسی فاقد این دستورالعملها می باشد، که دلیل بر ضعف سیستم مدیریتی کشتیها می باشد و همچنین به عدم توجه کشتیرانی ها به نگهداری این دستورالعملها بر روی کشتیها اشاره می نماید.
در مورد یافته های بازرسی متمرکز برخی از کشتیهای تحت بازرسی در اجرای تمرینات مربوط به سکان اضطراری و همچنین برخی در اجرای تمرینات مربوط به موتور اصلی و تجهیزات با مشکل مواجه بودند که برخی از این تمرینات شامل موارد ذیل است :
برنامه های آموزشی مربوط به این تمرینات می باشد که باید به صورت به روزرسانی شده بر روی کشتی موجود باشد.
تمرینات مربوط به خرابی ناگهانی موتور اصلی، از کار افتادن ماشین آلات، قطع ارتباط نشانگر RPM بین پل فرماندهی و اتاق کنترل موتورخانه که عدم انجام این موارد علاوه بر نقض قوانین مربوط به کنوانسیون SOLAS، به کنوانسیون STCW و ISM Code نیز مربوط می شود که بیانگر عدم توجه و نظارت کافی افسران ارشد کشتی و مالکان کشتیها و شرکتها بر امر ISM کشتی می باشد که از ایرادات مهم در بازرسی کشتیها می باشد.

 

  
* فقط صرف یادآوری: 
•  بازرسی های متمرکز بر اساس برنامه و هماهنگی با تفاهم نامه اقیانوس هند (IOMOU) برنامه ریزی می گردد و لزوما به صورت سالیانه نمی باشد.

تاریخ بروزرسانی : ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ ۰۹:۳۰

اطلاعات بیشتر : اداره کل امور دریایی
منظور از کنترل و بازرسی کشتیها چیست؟

 بر اساس تعریف سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) ، کنترل و بازرسی به معنای بازرسی از کشتیهای خارجی در بنادر کشور به منظور تایید انطباق وضعیت و تجهیزات  کشتی با الزامات مقررات بین‌المللی و استفاده آنها از نیروهای کافی و ذیصلاح می باشد.

فرآیندهای کنترل و بازرسی شامل چه مواردی می باشد؟
 • کنترل گواهینامه‌ها
 • بازرسی کلی به منظور ارزیابی میزان نگهداری و انطباق وضعیت کشتی و تجهیزات با موارد مندرج در گواهینامه‌ها
 • وجود دلایل کافی یا عدم اعتبار گواهینامه‌ها
 • عدم صدور اجازه خروج به کشتی تا زمان بر طرف نمودن نواقص
 • اطلاع‌رسانی به کشور صاحب پرچم، موسسه رده‌بندی و سازمان بین المللی دریانوردی
 • اطلاع رسانی به بندر بعدی (در صورتی که کشتی بدون رفع نواقص اجازه خروج بگیرد)
 • تلاش برای اجتناب از توقیف یا ایجاد تاخیر بی‌دلیل
راهنمای کنترل و بازرسی کشتیها چیست؟

مراحل کنترل و بازرسی کشتیها و لیست موضوعی موارد نظارت بر کشتیها که جهت اطلاع کلیه مالکان و شرکتهای کشتیرانی در اجتناب از بروز توقیفهای احتمالی و عدم تاخیر در حرکت شناورها در اختیار ایشان قرار می گیرد.

 این راهنما در سالهای قبل به صورت بروشور در اختیار مالکان و شرکتهای کشتیرانی قرار می گرفت و اکنون به صورت الکترونیکی قابل استفاده برای همگان می باشد.