·  خدمات الکترونیکی مرتبط با شناور

-        - سامانه جامع امور دریایی

ü       جزئیات خدمت

ü       دسترسی به خدمت

· خدمات الکترونیکی مرتبط با کالا

-        سامانه خدمات کالای عمومی

ü       جزئیات خدمت

ü       دسترسی به خدمت

-        سامانه خدمات کانتینری

ü       جزئیات خدمت

ü       دسترسی به خدمت

بندر شهید رجایی

بندر بوشهر

-         رهگیری کالای کانتینری


·  خدمات الکترونیکی مرتبط با دریانوردان

          سامانه جامع دریانوردان

ü       جزئیات خدمت

ü       دسترسی به خدمت

·  خدمات الکترونیکی مرتبط با مناطق بندری

          سامانه جامع مناطق بندری

ü       جزئیات خدمت

ü      دسترسی به خدمت

          سامانه جامع مدیریت و جذب سرمایه گذاری در بنادر

ü       جزئیات خدمت

ü       دسترسی به خدمت

         سامانه امور کارگزاران دریایی و بندری

ü       جزئیات خدمت

ü       دسترسی به خدمت

· خدمات الکترونیکی مرتبط با سواحل و بنادر

          سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور

ü       جزئیات خدمت

ü       دسترسی به خدمت

          نرم افزار مدل ایرانی- pmodynamics

          نرم افزار قوانین و دستورالعمل های ساحلی

         پایگاه داده مشخصه های دریایی


·  خدمات الکترونیکی حمایتی

         سامانه کمیته وجوه اداره شده

ü       جزئیات خدمت

ü       دسترسی به خدمت

·  خدمات الکترونیکی مرتبط با حقوق شهروندی

سامانه های آماری

ü       جزئیات خدمت

 ü       دسترسی به خدمت

                تعرفه های دریایی و بندری

  ü       جزئیات خدمت

ü       دسترسی به خدمت

  بلیط الکترونیکی سفر دریایی

 کتابخانه دیجیتال

·  سایر خدمات الکترونیکی

 آپ‌های موبایل سازمان بنادر

  درگاه‌های پرداخت الکترونیکی 

  مدیریت و کنترل پروژه

 رهگیری مکاتبات اداری

 هماش بین المللی ICOPMAS