انتصاب های سازمان بنادر و دریانوردی

باحکم محمد سعید نژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، علی فتحی به عنوان مدیرکل برون سپاری وتوسعه مشارکت هامنصوب شد .
۱۰ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۶
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی علی جان علی اکبری به عنوان بازرس و مسئول ارزیابی عملکردو پاسخگویی به شکایات سازمان منصوب شد .
۲۵ اَمرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۰
طی حکمی از سوی عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی منصور آرامی به عنوان عضو هیات عامل ومعاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر منصوب شد.
۱۲ اَمرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۰
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی محمد مهدی بنچاری با حفظ سمت به عنوان مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهرمنصوب شد.
۰۶ اَمرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۱
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادرو رئیس همایش ICOPMAS 2016 مهندس نورالدین علی آبادی معاون توسعه وتجهیز بنادر به عنوان قائم مقام رئیس همایش ICOPMAS 2016 منصوب شد.
۱۲ تیر ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۶
باحکم محمد سعید نژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی،بهروز آقایی به عنوان مدیرکل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان منصوب شد .
۰۵ تیر ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۰
باحکم محمد سعید نژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی،عبدالکریم رزازان به عنوان مشاور مدیر عامل در حوزه صنایع دریایی و بندری منصوب شد .
۲۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۰
باحکم محمد سعید نژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، ابوالقاسم اسدی به عنوان سرپرست اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان منصوب شد .
۲۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۶
باحکم محمد سعید نژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، منصورآرامی به عنوان مدیر کل دفتر" برون سپاری وتوسعه مشارکتها "ومشاوراموراجتماعی وشهروندی مدیرعامل منصوب شد .
۲۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۹:۱۷
طی حکمی از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، مهندس سیاوش رضوانی به عنوان « مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران» منصوب شد.
۱۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۸
طی حکمی ازسوی مهندس سعیدنژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی آقای حسین چراغی به عنوان مدیرکل بنادرودریانوردی استان گیلان منصوب شد.
۱۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۴
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی محمد مهدی بنچاری به عنوان مدیرکل بنادر ودریانوردی استان بوشهر منصوب شد.
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۸:۵۴
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی سعید کیاکجوری به عنوان سرپرست اداره کل بنادر ودریانوردی استان مازندران منصوب شد.
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۸:۳۴
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی عیسی بشارتی به عنوان رئیس اداره بنادر ودریانوردی دریاچه ارومیه منصوب شد.
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۹:۲۲
طی حکمی ازسوی وزیر راه وشهرسازی ، نورالدین علی آبادی به سمت عضو هیات عامل ومعاون توسعه وتجهیز بنادرسازمان بنادر ودریانوردی منصوب شد.
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۸
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی مصطفی محمدی الموتی به عنوان سرپرست گارد سازمان بنادر منصوب شد.
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۳
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ، ارسلان شیرزادی به سمت سرپرست دفتر برون سپاری وتوسعه مشارکت ها سازمان بنادر منصوب شد.
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۹
طی حکمی ازسوی مهندس سعیدنژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی آقای حسین چراغی باحفظ سمت به عنوان سرپرست منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا منصوب شد.
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۵
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و به پیشنهاد معاون امور دریایی سازمان بنادر ، علی اکبر مرزبان به سمت مدیر کل امور دریانوردان وسازمانهای تخصصی بین المللی سازمان بنادر منصوب شد.
۲۴ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۹
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و به پیشنهاد معاون امور دریایی سازمان بنادر ، الله مراد عفیفی پوربه سمت مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر منصوب شد.
۲۳ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۲
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و به پیشنهاد مدیرکل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان ، سید حسن ابراهیمی به سمت معاونت دریایی وبندری آن اداره کل منصوب شد.
۱۷ فروردین ۱۳۹۵ - ۸:۴۵
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و به پیشنهاد مدیرکل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان ، ملک حسن پاد به سمت معاونت طرح و توسعه ان اداره کل منصوب شد.
۱۷ فروردین ۱۳۹۵ - ۸:۳۵
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و به پیشنهاد معاون برنامه ریزی و توسعه منابع ، حیدر فرزانه به سمت ذیحساب ومدیر کل امور مالی سازمان بنادر منصوب شد.
۱۵ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۷
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و به پیشنهاد معاون برنامه ریزی و توسعه منابع ، عبدالکریم رزازان به سمت «مدیرکل برون سپاری وتوسعه مشارکت ها " منصوب شد.
۱۸ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۵
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی آقای محمد مهدی بنچاری به سمت سرپرست اداره کل بنادر ودریانوردی استان بوشهر منصوب شد.
۱۲ دی ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۴
بنا به پیشنهاد مهندس سعید نژاد مدیرعامل سازمان بنادر وبه موجب مصوبه شورای عالی این سازمان ،دکتر عباس آخوندی وزیر را ه وشهرسازی ، محمد راستاد رابه عنوان معاون اموردریایی سازمان بنادرودریانوردی منصوب کرد.
۰۶ دی ۱۳۹۴ - ۱۷:۲۱
رؤسای جدید ادارات امور مالی و آموزش اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران منصوب و مشغول به کار شدند.
۱۶ آذر ۱۳۹۴ - ۱۸:۴۴
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بنا به پیشنهاد مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان و موافقت معاون توسعه و مدیریت و منابع آقای اسماعیل خجیر انکاس به سمت معاون اداری و مالی منصوب شد.
۰۷ آذر ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۳
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، تیران جاسم‌زاده به عنوان رئیس جدید اداره بندر و دریانوردی شهرستان عسلویه معرفی شد.
۲۸ آبان ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۶
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بنا به پیشنهاد فرمانده گارد سازمان ومدیر بنادر و دریانوردی استان گلستان سربندردار سوم آنه آبار به سمت فرمانده گارد بنادر و دریانوردی استان گلستان منصوب شد.
۲۷ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۰
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ صفحه ۶ از ۷ ۷