فانوس دریایی - بازدید از پروژه های بندر شهید رجایی عکاس:
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
گزارش تصویری