عملیات گسترده تخلیه و بارگیری در مجتمع بندری امام خمینی (ره) عکاس: ابوالفضل فتحی - محمد دانشجو
بندر امام خمینی 4
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 24
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 1
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 2
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 3
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 6
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 7
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 8
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 9
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 10
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 11
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 12
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 32
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 13
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 14
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 15
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 16
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 17
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 18
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 19
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 20
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 21
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 22
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 23
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 25
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 26
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 28
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 29
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 30
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 31
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 33
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 34
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 35
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 36
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 37
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 27
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویری