عملیات گسترده تخلیه و بارگیری در مجتمع بندری امام خمینی (ره) تاریخ: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ عکاس: ابوالفضل فتحی - محمد دانشجو
بندر امام خمینی 4
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 24
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 1
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 2
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 3
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 6
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 7
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 8
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 9
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 10
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 11
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 12
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 32
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 13
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 14
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 15
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 16
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 17
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 18
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 19
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 20
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 21
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 22
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 23
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 25
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 26
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 28
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 29
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 30
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 31
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 33
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 34
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 35
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 36
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 37
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بندر امام خمینی 27
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویری