سی و سومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر عکاس: محمد دانشجو
سی و سومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر 1
سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
سی و سومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر 2
سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
سی و سومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر 3
سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
سی و سومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر 5
سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
سی و سومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر 6
سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
سی و سومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر 7
سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
سی و سومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر 8
سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
سی و سومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر 9
سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
سی و سومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر 10
سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
سی و سومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر 11
سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
سی و سومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر 12
سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
سی و سومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر 13
سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
سی و سومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر 14
سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
سی و سومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر 15
سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
سی و سومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر 17
سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
سی و سومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر 16
سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
گزارش تصویری