بازدید دکتر دژپسند وزیر اقتصاد و امور دارایی از منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد عکاس:
بازدید دکتر دژپسند وزیر اقتصاد از بندر امیر آباد 21
پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید دکتر دژپسند وزیر اقتصاد از بندر امیر آباد 20
پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید دکتر دژپسند وزیر اقتصاد از بندر امیر آباد 17
پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید دکتر دژپسند وزیر اقتصاد از بندر امیر آباد 16
پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید دکتر دژپسند وزیر اقتصاد از بندر امیر آباد 15
پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید دکتر دژپسند وزیر اقتصاد از بندر امیر آباد 14
پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید دکتر دژپسند وزیر اقتصاد از بندر امیر آباد 10
پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید دکتر دژپسند وزیر اقتصاد از بندر امیر آباد 6
پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید دکتر دژپسند وزیر اقتصاد از بندر امیر آباد 3
پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید دکتر دژپسند وزیر اقتصاد از بندر امیر آباد 11
پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید دکتر دژپسند وزیر اقتصاد از بندر امیر آباد 12
پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید دکتر دژپسند وزیر اقتصاد از بندر امیر آباد 9
پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید دکتر دژپسند وزیر اقتصاد از بندر امیر آباد 7
پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید دکتر دژپسند وزیر اقتصاد از بندر امیر آباد 8
پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید دکتر دژپسند وزیر اقتصاد از بندر امیر آباد 13
پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید دکتر دژپسند وزیر اقتصاد از بندر امیر آباد 5
پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید دکتر دژپسند وزیر اقتصاد از بندر امیر آباد 4
پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید دکتر دژپسند وزیر اقتصاد از بندر امیر آباد 2
پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید دکتر دژپسند وزیر اقتصاد از بندر امیر آباد 1
پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید دکتر دژپسند وزیر اقتصاد از بندر امیر آباد 18
پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
گزارش تصویری