مراسم تشییع پیکر حافظ دوم "محمد بهادری" در بندرعباس عکاس:
مراسم تشییع پیکر حافظ دوم "محمد بهادری" در بندرعباس 3
یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
مراسم تشییع پیکر حافظ دوم "محمد بهادری" در بندرعباس 4
یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
مراسم تشییع پیکر حافظ دوم "محمد بهادری" در بندرعباس 5
یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
مراسم تشییع پیکر حافظ دوم "محمد بهادری" در بندرعباس 6
یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
مراسم تشییع پیکر حافظ دوم "محمد بهادری" در بندرعباس 2
یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
گزارش تصویری