بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شهید باهنر عکاس:
بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شهید باهنر 3
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شهید باهنر 4
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شهید باهنر 5
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شهید باهنر 2
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شهید باهنر 6
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شهید باهنر 7
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شهید باهنر 8
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شهید باهنر 9
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
گزارش تصویری