بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و‌ دریانوردی از بندر خلیج فارس عکاس:
بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و‌ دریانوردی از بندر خلیج فارس 3
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و‌ دریانوردی از بندر خلیج فارس 4
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و‌ دریانوردی از بندر خلیج فارس 5
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و‌ دریانوردی از بندر خلیج فارس 6
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و‌ دریانوردی از بندر خلیج فارس 7
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و‌ دریانوردی از بندر خلیج فارس 8
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و‌ دریانوردی از بندر خلیج فارس 9
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و‌ دریانوردی از بندر خلیج فارس 10
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و‌ دریانوردی از بندر خلیج فارس 2
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
گزارش تصویری