چهل و پنجمین جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی عکاس: محمد دانشجو
چهل و پنجمین جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 16
سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
چهل و پنجمین جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 3
سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
چهل و پنجمین جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 4
سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
چهل و پنجمین جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 5
سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
چهل و پنجمین جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 6
سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
اتاق فکر 1
سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
چهل و پنجمین جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 7
سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
چهل و پنجمین جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 8
سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
چهل و پنجمین جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 11
سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
چهل و پنجمین جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 9
سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
چهل و پنجمین جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 12
سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
چهل و پنجمین جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 13
سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
چهل و پنجمین جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 14
سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
چهل و پنجمین جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 15
سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
چهل و پنجمین جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 17
سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
چهل و پنجمین جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 18
سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
چهل و پنجمین جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 1
سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
گزارش تصویری