فانوس دریایی- روز جهانی دریانورد تاریخ: ۵ تیر ۱۳۹۸ عکاس:
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸
گزارش تصویری