بازدید از طرحهای توسعه ای بندر لنگه و افتتاح پروژه ها عکاس:
بازدید از طرحهای توسعه ای بندر لنگه و افتتاح پروشه ها 2
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید از طرحهای توسعه ای بندر لنگه و افتتاح پروشه ها 1
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید از طرحهای توسعه ای بندر لنگه و افتتاح پروشه ها 4
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید از طرحهای توسعه ای بندر لنگه و افتتاح پروشه ها 5
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید از طرحهای توسعه ای بندر لنگه و افتتاح پروشه ها 6
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید از طرحهای توسعه ای بندر لنگه و افتتاح پروشه ها 7
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید از طرحهای توسعه ای بندر لنگه و افتتاح پروشه ها 8
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید از طرحهای توسعه ای بندر لنگه و افتتاح پروشه ها 9
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸
گزارش تصویری