نشست محمد راستاد با نماینده مجلس و اعضای شورای اداری بنادر و دریانوردی بندر لنگه عکاس:
نشست محمد راستاد با نماینده مجلس و شوراي اداری بنادر و دریانوردی لنگه 2
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸
نشست محمد راستاد با نماینده مجلس و شورای اداری بنادر و دریانوردی لنگه 3
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸
نشست محمد راستاد با نماینده مجلس و شورای اداری بنادر و دریانوردی لنگه 4
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸
نشست محمد راستاد با نماینده مجلس و شورای اداری بنادر و دریانوردی لنگه 5
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸
نشست محمد راستاد با نماینده مجلس و شورای اداری بنادر و دریانوردی لنگه 6
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸
گزارش تصویری