بازدید محمد راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شیوء عکاس:
بازدید محمد راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شیوء 2
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید محمد راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شیوء 3
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید محمد راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شیوء 4
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید محمد راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شیوء 6
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید محمد راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شیوء 5
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید محمد راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شیوء 10
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید محمد راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شیوء 7
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید محمد راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شیوء 8
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید محمد راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شیوء 9
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید محمد راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شیوء 11
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید محمد راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شیوء 12
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید محمد راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شیوء 14
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید محمد راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شیوء 13
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید محمد راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شیوء 15
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید محمد راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شیوء 16
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید محمد راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شیوء 17
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
گزارش تصویری