بازدید سفیر هندوستان در ایران از بندر چابهار عکاس:
بازدید سفیر هندوستان در ایران از بندر چابهار 6
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
بازدید سفیر هندوستان در ایران از بندر چابهار 9
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
بازدید سفیر هندوستان در ایران از بندر چابهار 10
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
بازدید سفیر هندوستان در ایران از بندر چابهار 11
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
بازدید سفیر هندوستان در ایران از بندر چابهار 12
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
بازدید سفیر هندوستان در ایران از بندر چابهار 14
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
بازدید سفیر هندوستان در ایران از بندر چابهار 4
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
بازدید سفیر هندوستان در ایران از بندر چابهار 7
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
بازدید سفیر هندوستان در ایران از بندر چابهار 2
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
بازدید سفیر هندوستان در ایران از بندر چابهار 5
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
بازدید سفیر هندوستان در ایران از بندر چابهار 16
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
بازدید سفیر هندوستان در ایران از بندر چابهار 17
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
بازدید سفیر هندوستان در ایران از بندر چابهار 13
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
بازدید سفیر هندوستان در ایران از بندر چابهار 15
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
بازدید سفیر هندوستان در ایران از بندر چابهار 19
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
بازدید سفیر هندوستان در ایران از بندر چابهار 21
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
بازدید سفیر هندوستان در ایران از بندر چابهار 20
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
بازدید سفیر هندوستان در ایران از بندر چابهار 8
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
بازدید سفیر هندوستان در ایران از بندر چابهار 22
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
بازدید سفیر هندوستان در ایران از بندر چابهار 18
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
گزارش تصویری