فانوس دریایی- زندگی در جزایر خلیج فارس عکاس:
شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸
گزارش تصویری