فانوس دریایی- زندگی در جزایر خلیج فارس تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۸ عکاس:
شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸
گزارش تصویری