فانوس دریایی -گوشه ای از اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه مسئولیت اجتماعی تاریخ: ۵ مرداد ۱۳۹۸ عکاس:
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸
گزارش تصویری