ملاقات سفیر اسپانیا با مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ عکاس: یاسر علی بخشی
ملاقات سفیر اسپانیا با مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی 2
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ملاقات سفیر اسپانیا با مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی 3
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ملاقات سفیر اسپانیا با مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی 4
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ملاقات سفیر اسپانیا با مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی 5
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ملاقات سفیر اسپانیا با مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی 6
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ملاقات سفیر اسپانیا با مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی 7
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ملاقات سفیر اسپانیا با مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی 8
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ملاقات سفیر اسپانیا با مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی 9
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ملاقات سفیر اسپانیا با مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی 10
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
گزارش تصویری