دیدار مدیر عامل سازمان بنادرودریانوردی با معاون وزیر حمل و نقل چین در پکن تاریخ: ۵ شهریور ۱۳۹۸ عکاس:
دیدار مدیر عامل سازمان بنادرودریانوردی با معاون وزیر حمل و نقل چین در پکن 1
سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸
دیدار مدیر عامل سازمان بنادرودریانوردی با معاون وزیر حمل و نقل چین در پکن 2
سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸
دیدار مدیر عامل سازمان بنادرودریانوردی با معاون وزیر حمل و نقل چین در پکن 3
سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸
دیدار مدیر عامل سازمان بنادرودریانوردی با معاون وزیر حمل و نقل چین در پکن 4
سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸
دیدار مدیر عامل سازمان بنادرودریانوردی با معاون وزیر حمل و نقل چین در پکن 5
سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸
دیدار مدیر عامل سازمان بنادرودریانوردی با معاون وزیر حمل و نقل چین در پکن 6
سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸
گزارش تصویری