دوره آموزشی آشنایی با اصول و مبانی ترانزیت و فرایندهای گمرکی در بندر گلمانخانه ارومیه تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ عکاس:
دوره آموزشی آشنایی با اصول و مبانی ترانزیت و فرایندهای گمرکی در بندر گلمانخانه ارومیه 1
دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
دوره آموزشی آشنایی با اصول و مبانی ترانزیت و فرایندهای گمرکی در بندر گلمانخانه ارومیه 3
دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
دوره آموزشی آشنایی با اصول و مبانی ترانزیت و فرایندهای گمرکی در بندر گلمانخانه ارومیه 4
دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
گزارش تصویری