جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ عکاس: یاسر علی بخشی
جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 21
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 22
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 2
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 3
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 4
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 5
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 6
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 7
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 8
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 9
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 10
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 11
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 12
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 13
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 14
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 15
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 20
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 23
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
گزارش تصویری