بازدید هیأت الجزایری از بندرامام خمینی(ره) با هدف گسترش همکاری های دریایی و بندری تاریخ: ۱ آبان ۱۳۹۸ عکاس:
3 6
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
3 15
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
3 17
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
3 21
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
3 22
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
3 20
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
3 2
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
3 7
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
3 8
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
3 18
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
3 4
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
3 16
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
3 19
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
3 5
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
3 9
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
3 10
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
3 14
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
3 3
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
3 11
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
3 12
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
3 23
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
3 1
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
گزارش تصویری