آیین افتتاح و بهره برداری از اولین ایستگاه جزر و مد سنجی و هواشناسی ساحلی بندر شهید بهشتی چابهار تاریخ: ۱ آبان ۱۳۹۸ عکاس: ابوالفضل فتحی
5 9
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
5 1
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
5 2
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
5 3
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
5 8
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
5 7
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
5 5
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
5 4
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
5 6
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
گزارش تصویری