بازدید مدیرعامل و اعضای هیات عامل سازمان بنادر از پروژه تاسیسات زیربنایی طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار تاریخ: ۱ آبان ۱۳۹۸ عکاس: ابوالفضل فتحی
6 3
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
6 2
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
6 1
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
6 4
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
گزارش تصویری