جلسه بررسی موانع، مشکلات و ارائه راهکارهای توسعه ای بندر چابهار با حضور مدیرعامل و اعضای هیات عامل سازمان بنادر تاریخ: ۱ آبان ۱۳۹۸ عکاس: ابوالفضل فتحی
7 16
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
7 7
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
7 15
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
7 11
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
7 2
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
7 4
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
7 1
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
7 3
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
7 5
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
7 8
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
7 14
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
7 12
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
7 17
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
7 18
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
7 10
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
7 9
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
7 13
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
7 20
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
7 6
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
گزارش تصویری