بازدید مدیر عامل و اعضای هیات عامل سازمان بنادر از فرایند تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در بندر شهید بهشتی چابهار تاریخ: ۱ آبان ۱۳۹۸ عکاس: ابوالفضل فتحی
4 11
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
4 9
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
4 7
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
4 4
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
4 1
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
4 10
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
4 12
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
4 14
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
4 5
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
4 3
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
4 2
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
4 8
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
4 6
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
گزارش تصویری