نخستین جلسه برنامه ریزی و هماهنگی سفرهای دریایی نوروز 1399 تاریخ: ۴ آبان ۱۳۹۸ عکاس: یاسر علی بخشی
1 3
شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸
1 4
شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸
1 5
شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸
1 6
شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸
1 7
شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸
1 8
شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸
1 9
شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸
1 10
شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸
1 13
شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸
1 14
شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸
1 12
شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸
گزارش تصویری