نشست بین المللی ارزیابی نهایی پروژه تحقیقاتی مشترک سازمان بنادر و دریانوردی و کمیته دایمی اقتصادی و تجارت اتحادیه کشورهای اسلامی (کومسک) تاریخ: ۹ آبان ۱۳۹۸ عکاس: یاسر علی بخشی
1 1
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 8
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 10
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 9
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 3
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 22
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 21
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 6
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 7
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 12
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 13
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 14
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 20
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 15
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 16
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 17
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 4
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 34
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 2
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 23
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 25
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 26
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 27
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 28
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 29
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 30
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 31
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 32
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 33
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 24
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 35
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 36
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 37
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
1 18
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
گزارش تصویری