جلسه شورای مدیران سازمان بنادر و دریانوردی تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ عکاس: یاسر علی بخشی
1 2
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
1 3
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
1 4
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
1 5
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
1 6
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
1 7
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
1 8
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
1 9
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
1 10
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
1 11
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
1 12
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
1 13
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
1 14
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
1 15
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
1 18
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
1 19
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
1 20
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
1 21
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
1 22
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
1 24
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
1 17
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
1 16
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
1 23
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
گزارش تصویری