بازدید و دیدار تعدادی از بازیگران، هنرمندان و تهیه کنندگان بنیاد سینما فارابی کشور از مردم سیل زده بندر چابهار و روستاهای این شهر با حمایت و مشارکت سازمان بنادر و دریانوردی تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ عکاس: .....
123 2
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
123 4
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
123 5
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
123 6
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
123 8
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
123 9
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
123 10
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
123 11
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
123 12
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
123 13
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
123 14
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
123 1
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
123 7
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
123 8
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
123 10
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
123 11
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
123 16
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
123 9
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
گزارش تصویری