بازدید مهندس اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از «جشنواره خیریه غذا به نفع کودکان کار» در سازمان بنادر و دریانوردی تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ عکاس: یاسر علی بخشی_مهسا طهری
123 12
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
123 2
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
123 3
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
123 4
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
123 5
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
123 6
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
123 8
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
123 15
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
123 16
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
123 18
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
123 19
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
123 22
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
123 25
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
123 26
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
123 35
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
123 36
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
123 39
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
123 41
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
123 42
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
123 30
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
123 10
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
گزارش تصویری