بازدید و دیدار تعدادی از بازیگران، هنرمندان و تهیه کنندگان بنیاد سینما فارابی کشور از مردم سیل زده نیک شهر و روستاهای این شهر با حمایت و مشارکت سازمان بنادر و دریانوردی تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ عکاس:
1 3
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
1 4
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
1 5
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
1 6
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
1 7
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
1 8
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
1 9
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
1 10
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
1 11
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
1 12
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
1 13
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
1 14
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
1 15
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
1 16
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
1 17
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
1 18
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
1 19
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
1 20
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
1 21
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
1 22
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
1 23
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
1 24
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
1 25
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
1 26
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
1 1
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
گزارش تصویری