مراسم گرامیداشت سالگرد دهه فجر در سازمان بنادر و دریانوردی تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ عکاس: یاسر علی بخشی
1 2
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 3
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 4
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 5
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 6
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 7
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 8
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 9
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 10
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 11
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 12
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 13
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 14
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 15
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 16
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 17
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 18
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 19
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 20
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 21
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 22
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 23
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 24
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 25
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 26
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 27
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 28
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 29
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 30
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 31
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 32
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 33
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 34
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 35
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 36
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 37
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 38
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 39
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 40
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 43
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 44
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 45
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 46
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 47
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 48
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 49
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 50
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 51
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 52
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 53
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 55
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 56
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 57
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
1 41
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
گزارش تصویری