نقش بنادر کوچک (بندر چوئبده و اورندکنار) تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
گزارش تصویری