دیدار مدیرعامل راه آهن با مهندس راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ عکاس: یاسر علی بخشی
1 2
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
1 3
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
1 4
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
1 5
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
1 7
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
1 8
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
1 9
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
1 10
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
1 11
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
1 12
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
1 13
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
1 14
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
1 15
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
1 16
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
1 6
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
گزارش تصویری