فانوس دریایی- بندر سجافی تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
گزارش تصویری