تقدیر مدیران و‌مسئولان بنادر کشور از فرمانده و دریانوردان کشتی های مستقر در روز جهانی دریانورد تاریخ: ۴ تیر ۱۳۹۹ عکاس:
1 3
چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹
1 4
چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹
1 5
چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹
1 6
چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹
1 7
چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹
1 1
چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹
گزارش تصویری